හැරවීමට-හැරීමට Surge Withstand Tester

 • GDZJ-10S හැරවීමට හැරවීමට සර්ජ් පරීක්ෂකය

  GDZJ-10S හැරවීමට හැරවීමට සර්ජ් පරීක්ෂකය

  GDZJ-10S තනි අදියර මෝටරය, 3-ෆේස් මෝටරය, ක්ෂුද්‍ර මෝටරය, විශේෂ මෝටරය, විදුලි මෝටරය, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය (ස්විචින් මාදිලියේ බල සැපයුම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ඇතුළුව), රිලේ සහ වංගු කිරීමේ විදුලි උපකරණවල හැරවුම්-තුළ-හැරීමේ පරිවාරක ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.

 • මෝටර් සඳහා GDZJ-5S සර්ජ් ජෙනරේටරය

  මෝටර් සඳහා GDZJ-5S සර්ජ් ජෙනරේටරය

  GDZJ-5S තනි-අදියර මෝටරය, 3-ෆේස් මෝටරය, ක්ෂුද්‍ර මෝටරය, විශේෂ මෝටරය, විදුලි මෝටරය, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය (ස්විච් ප්‍රකාරය බල සැපයුම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ඇතුළුව), රිලේ සහ වංගු කිරීමේ විදුලි උපකරණවල හැරවුම්-ට-හැරීමේ පරිවාරක ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.

 • GDZJ-30S Turn-to-turn Surge Withstand Tester

  GDZJ-30S Turn-to-turn Surge Withstand Tester

  GDZJ-30S අනුපාත වෝල්ටීයතා 10kV මෝටර්, HV සහ LV මෝටරයේ, AC/DC මෝටරයේ, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එතීෙම් සහ දඟර එතීෙම් පරිවරණ ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.

   

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න