බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

 • GDPQ-5000 බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-5000 බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-5000 Power Quality Analyzer යනු අපගේ සමාගම විසින් ප්‍රවේශමෙන් සංවර්ධනය කරන ලද පුළුල් පරීක්ෂණ උපකරණයක් වන අතර බහු-ක්‍රියාකාරී සහ බුද්ධිමත්, සංක්ෂිප්ත මිනිසා-යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය අදියර තුනක ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත.

   

 • GDPQ-300E බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-300E බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-300E බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය යනු බල පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි උපකරණයකි.එය දිගු ධාවන කාලය තුළ දත්ත අධීක්ෂණය සහ එකතු කරයි, සුසංයෝග විශ්ලේෂණය සහ බල තත්ත්ව විශ්ලේෂණය ද සපයයි.

 • GDPQ-300A අතේ ගෙන යා හැකි බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-300A අතේ ගෙන යා හැකි බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය

  GDPQ-300A බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකය යනු බල පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි උපකරණයකි.එය දිගු ධාවන කාලය තුළ දත්ත අධීක්ෂණය සහ එකතු කරයි, සුසංයෝග විශ්ලේෂණය සහ බල තත්ත්ව විශ්ලේෂණය ද සපයයි.

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න